Mój koszyk:

0
Nie masz produktów w koszyku.

0

×

Registration

Profile Informations

Login Datas

or login

First name is required!
Last name is required!
First name is not valid!
Last name is not valid!
This is not an email address!
Email address is required!
This email is already registered!
Password is required!
Enter a valid password!
Please enter 6 or more characters!
Please enter 16 or less characters!
Passwords are not same!
Terms and Conditions are required!
Email or Password is wrong!

Regulamin sklepu

 • Płatności i realizacja zamówień

  Płatności

  Klient ma do wyboru różne formy płatności i dostawy wskazane na stronie www.ohhmami.eu
  Realizacja Zamówienia następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia złożenia Zamówienia oraz zaksięgowaniu wpłaty.

  Realizacja Zamówień

  Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem Zamówienia. Szacowany czas realizacji do 15 dni. Najczęściej czas realizacji zamówienia jest krótszy i wynosi 10 dni. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu Zamówienia do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej. Czas realizacji Zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych Produktów. Czas realizacji Zamówienia  uzależniony jest od dostępności danego Produktu oraz materiałów potrzebnych do jego wytworzenia i może ulec zmianie. Realizacja zamówień pesonalizowanych ( indywidualnych projektów Klienta ) odbywa się drogą mailową via adres info@ohhmami.eu.  
  Na terenie Polski przedmiot Zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.
  Poza terenem Polski przedmiot Zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.
  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.
 • Prywatność i bezpieczeństwo

  Dokonując  Zamówienia w Sklepie, poprzez zaznaczenie odpowiednich check-boxów, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy.
  Dane osobowe Klienta, podane przez Klienta w trakcie składania Zamówienia lub rejestracji w Sklepie zostają umieszczone w bazie Sprzedawcy. Dane te mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę tylko w celu realizacji Zamówienia Klienta. Klient, w osobnym oświadczeniu dostępnym na stronie internetowej www.ohhmami.eu może wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych w celach marketingowych Sprzedawcy.
  W celu skorzystania z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych ze Sklepu Klient powinien przesłać do Sprzedawcy pocztą elektroniczną stosowne żądanie wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Klienta.
  Sprzedawca jest administratorem danych osobowych dotyczących Klientów.
  Klient, dokonując Zamówienia wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu.
  Polityka Prywatności

  Postanowienia ogólne
  Klient korzystający w jakikolwiek sposób ze Sklepu znajdującego się pod adresem www.ohhmami.eu kceptuje warunki opisane w niniejszej Polityce Prywatności.
  Sprzedawca ma prawo do wprowadzania zmian, uzupełnienia lub też usuwania podanych informacji lub też danych, bez wcześniej notyfikacji.
  Sprzedawca nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone na stronie www.ohhmami.eu
  Żadna informacja zamieszczona w Sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
  Prawa autorskie do materiałów zawartych na stronie www.ohhmami.eu przysługują niepodzielnie Sprzedawcy. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania mogą odbywać się jedynie i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Właściciela Sklepu. Wszelkie działania lub zaniechania zarówno Sprzedawcyjak i użytkowników strony podlegają prawu polskiemu.

  Dane osobowe

  Administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi,w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest firma GABIS Natalia Chybińska ul.Familijna 26B 87-100 Toruń , NIP 879-241-00-99 (dalej “Sprzedawca”).
  Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy   z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu świadczenia przez Sprzedawcę usług oraz w celach marketingowych związanych  z funkcjonowaniem Sklepu pod adresem www.ohhmami.eu Klient nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i handlowych jeśli nie wyrazi na to zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  W czasie przebywania na stronie www.ohhmami.eu Klient  może zostać poproszony   o podanie wybranych danych osobowych w formularzu Zamówienia lub w inny sposób. Dane, o które Klient będzie proszony, to zazwyczaj imię oraz adres e-mail. Formularze zamówień, w przypadku których wymagane będzie podanie pełnych danych adresowych, zostają automatycznie przesłane na elektroniczną skrzynkę e-mail, zabezpieczoną hasłem.
  Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły, jeśli niepodane dane są wymagane do jej poprawnego wykonania.
  Sprzedawca zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających  z ustawy  o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
  W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klient  w szczególności ma prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych innemu niż Sprzedawcy administratorowi danych. W przypadku gdy Klient korzystał ze Sklepu w sposób niezgodny z przepisami prawa lub Regulaminem, dane Klienta mogą zostać zachowane m.in. w celu ustalenia odpowiedzialności i uniemożliwienia dalszego niedozwolonego korzystania z usług Sprzedawcy. Podstawą zachowania danych osobowych jest art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz organom administracyjnym.
  Dane osobowe Klientów są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń.
  Pliki Cookies

  Podczas korzystania z witryny www.ohhmami.eu na komputerze Klienta zapisywane są tzw. „cookies” – małe pliki tekstowe służące do identyfikowania internauty przy ponownych odwiedzinach. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Klienta. Przy ich pomocy nie są przetwarzane czy przechowywane dane osobowe.
  W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookies, jednak niektóre funkcje serwisu mogą wtedy nie działać poprawnie. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

 • Zwroty i reklamacje

  Zwroty
  Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 r. "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz.U. z dnia 31 marca 2000 r.), Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne Oświadczenie (wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu) na piśmi ealbo w formie elektronicznej w terminie czternastu dni od daty otrzymania Produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Oświadczenia przed jego upływem. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, w tym Produkt objęty zwrotem, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym i nieużywanym.
  Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, można złożyć wysyłając e-mail na adres info@ohhmami.eu lub dołączając je do przesyłki ze zwracanym Produktem kierowanej na adres Sprzedawcy (podany w niniejszym Regulaminie).
  Zwracany Produkt należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy na adres Sprzedawcy.
  Zwrot pieniędzy zostanie dokonany przez Sprzedawcę niezwłocznie na numer rachunku bankowego Konsumenta wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy lub przekazem pocztowym.

  Reklamacje

  Reklamacji podlegają Produkty jeżeli w chwili ich wydania są niezgodne z umową. Reklamacja może dotyczyć części lub całości Zamówienia.
  Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego Produktu, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Sprzedawcęo stwierdzonej niezgodności.
  Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient, który jest Konsumentem, może żądać wymiany Produktu na wolny od wad, usunięcia wady albo może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie.
  Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.
  Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
  Warunkiem koniecznym, aby Sprzedawca rozpatrzył reklamację, jest dostarczenie mu przez Klienta reklamowanego Produktu lub Produktów  wraz z  opisem reklamacji.
  Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego Produktu.
 • Zamówienia

  Przyjmowanie Zamówień

  Sprzedawca przyjmuje Zamówienia za pośrednictwem strony www.ohhmami.eu
  Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia Zamówienia wraz z numerem Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany podczas rejestracji lub w trakcie składania Zamówienia.

  Podstawowym warunkiem realizacji Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza Zamówienia oraz wybranie odpowiedniego Produktu.
  Prawidłowe złożenie Zamówienia w Sklepie  przez Klienta  jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży, zobowiązującej Sprzedawcę do dostarczenia zamówionego Produktu, a Klienta do dokonania opłaty za zakupiony Produkt.

  Klient może składać Zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.ohhmami.eu Klient składa Zamówienie  wskazując na Produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „Potwierdź zakup”, a następnie wskazuje swoje dane teleadresowe, na które ma zostać wysłany Produkt


  Zamówienie zostanie dostarczone do Klienta na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
  Sprzedawca jest upoważniony do odmowy realizacji Zamówienia, jeżeli Klient nie dokona zapłaty z tytułu zamówionego Produktu. W przypadku odmowy realizacji Zamówienia Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną o tym fakcie. Zastrzeżenie to nie dotyczy wyboru opcji płatności przy odbiorze Produktu.
  Sprzedawca nie jest związany złożonym Zamówieniem do czasu uzyskania potwierdzenia dokonania przez Klienta płatności.
  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne złożenie Zamówienia lub błędne wypełnienie formularza, jeśli błędy te wynikają z działań lub zaniechań  Klienta.
  Do każdego Zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży (paragon fiskalny). Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta Produkty są skompletowane i gotowe do wysłania.
  Sprzedawca jest upoważniony do zmiany cen Produktów oferowanych w Sklepie.  W przypadku zmiany ceny Produktów już zamówionych, Klient nie zostanie obciążony dodatkowymi kosztami wynikającymi ze zmiany ceny Produktu w trakcie jej realizacji.

 • Płatności

  Klient ma do wyboru różne formy płatności i dostawy wskazane na stronie www.ohhmami.eu/
  Realizacja Zamówienia następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia złożenia Zamówienia, zapłaty albo wybranie opcji "Za pobraniem"

 • Postanowienia końcowe


  Sprzedawca dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży Sklepu jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości.
  Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania Zamówienia.
  Podstawą jakichkolwiek roszczeń stron, wynikających z przepisów prawa, jest potwierdzenie Zamówienia dostarczone Klientowi wraz z zamówionymi Produktami.
  Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
  Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia  roszczeń m.in. korzystając z polubownego sądu konsumenckiego, rzecznika konsumentów lub innych organizacji publicznych. Warunkiem skorzystania przez Konsumenta z drogi sądowej wobec Sprzedawcy jest wcześniejsze podjęcie próby polubownego rozwiązania sporu.
  W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
  Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24.12.2016r.

© 2016 Ohh Mami. All Rights Reserved.